Free Porn
xbporn
Monday, July 22, 2024

Drizilik – Fvck you ( _lyrics_)

Must Read

I Rep Salone Mediahttps://irepsalone.com
I Rep Salone is an online magazine aim to showcase current issues in the community through entertainment, music and more both in Sierra Leone & Abroad. Email: irepsalone1@gmail.com

Drizilik – Fvck you ( lyrics)
➖➖➖➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖➖➖➖
(Crying)

🔥Verse 1
Na me de bit mi de dans (fool) a nɔ εva si mi kayn aaa
Mi skul fi ɔl na west
Na mi sidɔm bifo di klas (fool) lεk a nɔ εva si yu kayn aaa
A spεnd ɔl mi skul fi pan wes
Nɔto tide wi dɔn de i dɔn te we a dɔn kam ya
Yu jɔs de go εn wam arawnd di sakul lεk na bɔnfaya
Nɔto tide wi dɔn de i dɔn te we a dɔn kam ya
Yu se yu wana rayd with mi bɔt yu stil de flirt bo man taya
Yu sidɔm te

🔥Chorus
Yungsal fuck you
LA fuck you
Yu de tour around with all the tricks i thought you
Collabo fuck you
ɔmɔs pasεnt pan yu bɔdi a bin gεt sεf6? Tɔk tru
Makmude fuck you
Block fuck you
Some other man dem right around me block
Kao fuck you
Ouch a trust you but nawades a de fred fɔ ivin tɔch yu

🔥Verse 2
Compromising the thing yu de Bεn fɔ evribɔdi
Up and down catching balls yu de mεn fɔ εnibɔdi
Yu kin waka ɔlɔbɔt bɔt yu at nɔto spider e nɔ go ebul strεch hands to εvribɔdi
Dear Lord your your son has suffered from lack of knowledge
Bɔt udat fɔ kip nɔto tin we man dεm kin lan na kɔlεj
Wan mi artist padi fɔk wan mi bebi we a nɔ lεk
But that’s enough lε wi flɔsh am na toilεt
I thought i was wrong when i left in retrospect i was write
A kin wan ol yu lεk eg bɔt we fɔl dɔn wayt i dɔn wayt
A nɔ no os wan pas i kɔmpin bo fambul dεm una jɔj
Sleeping around or coming home after to kiss me goodnyt
I thought i was wrong when i left in retrospect i was write
A kin wan ol yu lεk eg bɔt we fɔl dɔn wayt i dɔn wayt
Before the dark moves yu bin lεk am we di ples brayt bɔt naw yu wan ayd yu fes so yu de se ɔt di layt

🔥Chorus
Cɔz shadow dɔn fuck you
Prodigy fuck you
Yu jɔs de fala di swit so sugar fuck yu
Collabo fuck you
ɔmɔs pasεnt pan yu bɔdi a big gεt sεf 6? tɔk true
Makmude fuck you
Block fuck you
Some other man dεm right arawnd mi block
Kao fuck you
Ouch a trust you bɔt nawades a de fred fɔ ivin tɔch yu

🔥Verse 3
To yu i nɔ mata aw mi fil fɔ yu
Wai yu wan mek a dai we a nɔ maynd fɔ kil fɔ yu
I don’t love you anymore so don’t think my heart is still for you
The first 10 second I was fake crying guess udat tich mi na yu
A get da tin na mi heart so a nɔ rili pritεnd
Uda go kari di tɔch wεl i rili dipεnd
A nɔ de tɔk bɔt wan pɔsin in patikula bɔt trɔs a kin bεt that all my exes are thinking its them
A gεt dis tin na mi at so a nɔ rili pritεnd uda go kari di tɔch
Wεl i rili dipεnd
A nɔ de tɔk bɔt wan patikula pɔsin bɔt naw a kin bεt that ɔl my exes are thinkingits them
Bɔt still still fɔk yu
Ivin a nɔ fɔk yu
Nɔ think a giv a fɔk about uda de fɔk yu
Rampage fɔk yu
Bash fɔk yu
Mi manager gεt mɔni pas mi so i fɔk yu
Lamsal fɔk yu
Ukay fɔk yu
Yu nɔ lεk dis yu lεk dis fɔk yu
Yu aksεpt dis yu lεf dis fɔk yu
Disrεspεkt dis tek dis fɔk yu

lyric compiled by Hopanda

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest News

Sierra Leone Welcomes betPawa to the scene

Sierra Leone Welcomes betPawa to the scene betPawa emphasised its ambition to help make betting friendly at an event announcing...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img